समाचार

नि’र्द’यी छो’रा ज’सले आ’फ्नै’ आ’मालाई ४ त ‘ल्ला बा’ट ध’के’ले (भि’डियो)

नयाँ दिल्ली – भा रतको राजकोट स्थित एक अ पा र्टमे न्टको चौ थो त ल्लाबा ट छो राले आ माला ई ध के लेर ह त्या गरेको एक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। राजकोटस्थित दर्शना अपार्टमेन्टको चौ थो त ल्लाबा ट छो राले ६५ वर्षीया आ मा लाई ध केले को भि डियो इ न्डिया टुडे टेलि भि जनले सार्व ज निक गरे को हो। सि सिटिभी फु टेजमा स न्दिप नाम गरेका ती युवकले आ माला ई आफु ब स्दै आएको अपार्टमेन्टबाट बा’हिर निका लेर लि फ्टसम्म ल गेको प्र ष्टरु पमा देखिन्छ।

सन्दिपले छतमा जाँदा आ माला ईसँगै लिएर जा न्छन् र केहिबेर पछि एक्लै फ र्किन्छन्। उ कोठामा पुगेको केही बेरमै एक यु वक उनको अ पार्टमेन्टमा आएर आ माले छ तबाट ख सेर आ त्मा ह त्या गरेको कुरा सु नाउँछन्। उनले नाटक गरेर आमा खसेको ठाउँमा जा न्छन्। सु रुमा राजकोट प्रहरीले पनि आ त्मह त्या गरेको पुष्टि ग र्‍यो। तर, पछि राजकोट प्रहरीले अनुसन्धानका क्र ममा ती ६४ वर्षीया म हिलाको ह त्या भएको ब ताए। प्रहरीले भने,

‘महिलालाई हिँ डडुल गर्न अरूको स हारा चाहि ने रहेछ।’ म हिलाको ह त्या भ एको दि नको फु टेज हे र्दा उनले आ त्मह त्या नभई छो राले छत बाट ख सालेको प्रहरीले जान कारी दिए। आमाको ह त्याको आ रो पमा प्रह रीले छो रालाई पक्रा उ गरेको छ।यस घ टनाबारे थप अनुस न्धान भइरहेको रा जकोट प्रहरीले ज नाएको छ।

Related Articles

Back to top button