समाचार

अहिलेसम्म कै ड’रला’ग्दो सीसीटी’भि फुटेज, एक बःच्चि’लाई पाँच कु’कु’रले‘ ! हेर्नुहोस् ‘भिडियो’

भु’स्या कुकुर हाम्रा लागि कुनै नयाँ विषय होईन् । कुकुरबा’ट ब-च्चा मा’त्रै नभई ठूला मान्छेहरू पनि ड-रा-उ-ने ग-र्छ-न् । यस्तै एक ड’र’ला’ग्दो’ घ;ट’ ना भारतमा घ-टे-को छ ।

भारत, मध्यप्रदेशको राजधानी भोपालमा सी’सी’टी’भी क्यामेरामा एक ड-रला; ग्दो घ’ट’ना कै-द भ’एको हो । क्या-मे-रामा कै’द भएको भि’डि’यो’मा पहिले पाँ’च कु’कु’र’ले चारवर्षीया बा- लि’ का’ला’ई खे; दे’को दे’ख्न सकिन्छ । त्यसपछि एउटा कु’कु’रले बा- लि’का’ को हात, ‘मु’खमा स-मा-ते-र ढा’ ल्यो । त्य’सप’छि सबै कु’कु’रहरू उ’स’ लाई ए’कसा थ खा’ न थाल्छन् ।

त्यसपछि त्यहाँबाट ग’इर’हेका एक यु’वकले ढु’ङ्गा’ले हा-ने-र कु’कु’र’हरूलाई भ-गा-ए । बा’ लि’ का’ लाई ग-म्भी-र चो-ट ला’गे’को भारतीय स-ञ्चा-र-मा-ध्य-महरूले जा’न’कारी दि’एका छन् ।

उनलाई अ-स्प-ता-ल-मा भ’ र्ना ग’रिए’ को छ । घ’ट; ना भोपालको बाग सेवानिया क्षेत्रको हो । एक मज’दुर की छो-री आफ्नो घर बा’हि’र

खे’ल्दै ग’र्दा कु-कु-र-को एक समूहले उनलाई सि-का-र ब’नाए’को ब’ता’इ’एको छ । जब उनी भा-ग्न खो’ज्दै थि-इ-न्, कु’कुर’ ह’रूले उ’नलाई

घे-रे-र टो’के’ का हुन् । भोपालको बाग सेवानिया क्षेत्रबाट सार्वजनिक भएको भि-डि-यो-मा कु’कु’रले उ’नलाई भु-इँ-मा ढा’ले’र टो’ क्दै ग’ रेको दे’ ख्न सकिन्छ ।

Related Articles

Back to top button